Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi - poliitika) sätestab kasutustingimused vse-o-tattoo.ru (edaspidi - ettevõte) saidi kasutajatelt saadud isikuandmeid vse-o-tattoo.ru (edaspidi "kasutajad"). See privaatsuspoliitika kehtib kõigile saidi kasutajatele.

Isikuandmete kaitse täiendavad reeglid võivad kehtida teatud kasutajarühmade (näiteks kliendid või kliendid) suhtes. Kõiki poliitika tekstis leiduvaid termineid ja määratlusi tõlgendatakse vastavalt kehtivatele Vene Föderatsiooni õigusaktidele (eriti föderaalseadusele "Isikuandmete kohta"). Poliitika tekst on kasutajatele Internetis pidevalt kättesaadav .

Kasutajad nõustuvad selgesõnaliselt oma isikuandmete töötlemisega, nagu on kirjeldatud käesolevas poliitikas. Saidi kasutamine tähendab, et kasutaja väljendab tingimusteta nõusolekut poliitika ja teabe töötlemise täpsustatud tingimustega. Kasutaja ei tohiks saiti kasutada, kui kasutaja ei nõustu poliitika tingimustega.

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

1. Nõustun oma isikuandmete töötlemisega ilma reservatsioonide ja piiranguteta ning kinnitan, et sellise nõusoleku andmisega tegutsen vabalt, oma vabal tahtel ja oma huvides.

2. Ettevõtte poolt nende hilisemaks töötlemiseks isikuandmete esitamise eesmärk on saada teavet ja nõustamisteenuseid.

3. Mõistan ja nõustun, et see nõusolek antakse minu isikuandmete töötlemiseks mis tahes toimingute elluviimiseks, mis on vajalikud kindlaksmääratud eesmärkide saavutamiseks, nii automatiseerimisvahendite kasutamisel kui ka ilma nendeta, sealhulgas ilma piiranguteta: kogumine, süstematiseerimine, kogumine, salvestamine, selgitamine (uuendamine, muutmine), vastuvõtmine kolmandatelt isikutelt, kasutamine, levitamine (sh edastamine), isikustamata jätmine, blokeerimine, hävitamine, piiriülene isikuandmete edastamine, samuti muude toimingute rakendamine minu isikuandmed, võttes arvesse 152. juuli 27.07.2006. aasta föderaalseaduse nr XNUMX "Isikuandmete kohta" norme

4. Selle nõusoleku allkirjastamine minu poolt (märkides vastavasse kasti või klõpsates alloleval nupul, täites vormi käsitsi sisestatud kontaktandmetega) kehtib järgmiste isikuandmete kohta: nimi; kontakttelefon; e-posti aadress (E-mail), automaatselt kogutud andmed (IP-aadress, küpsised, teave geograafilise asukoha kohta, logid ja veebilehe ja serveri edastatud andmed), samuti muud andmed, mille olen omal äranägemisel esitanud.

5. Ettevõte ei kontrolli minu esitatud isikuandmete õigsust. Ettevõte eeldab, et minu esitatud isikuandmed on tõesed ja piisavad. Mõistan, et olen vastutav kolmanda isiku isikuandmete esitamise eest vastavalt kehtivale õigusele.

6. Nõustun, et ettevõte avalikustab minu isikuandmeid kolmandatele isikutele, et osutada teabe- ja nõustamisteenuseid. Isikuandmeid edastatakse vastavalt Vene Föderatsiooni õigusaktidele. Kui ettevõte edastab minu isikuandmeid kolmandatele isikutele, nõuab ta kolmandatelt isikutelt minu isikuandmete konfidentsiaalsuse austamist.

1. Ettevõtte poolt töödeldavate kasutajate isikuandmed

1.1. Sait kogub, saab juurdepääsu ja kasutab kasutajate isikuandmeid, kasutajatega seotud tehnilist ja muud teavet poliitikas määratletud eesmärkidel.

1.2. Tehniline teave ei ole isikuandmed. Ettevõte kasutab kasutaja tuvastamiseks küpsiseid. Küpsised on Ettevõttele kättesaadavad tekstifailid, mis töötlevad teavet kasutaja tegevuse kohta, sealhulgas teavet selle kohta, milliseid lehti kasutaja külastas ja aja kohta, mida kasutaja sellel lehel veetis. Kasutaja saab küpsiste kasutamise võimaluse brauseri seadetes keelata.

1.3. Samuti tähendab tehniline teave teavet, mis edastatakse Ettevõttele automaatselt saidi kasutamise käigus Kasutaja seadmesse installitud tarkvara abil.

1.4. Kasutaja isikuandmed tähendavad teavet, mille kasutaja esitab ettevõttele saidil registreerumisel ja saidi hilisemal kasutamisel. Ettevõttele esitamisele kuuluv teave on märgitud erilisel viisil. Kasutaja pakkumiseks on vaja järgmist teavet: nimi, e-posti aadress ja telefoninumber. Muu teave annab kasutaja oma äranägemise järgi.

1.5. Ettevõte võib töödelda ka isikuandmete subjekti poolt avalikult kättesaadavaks tehtud või seaduse kohaselt avaldamisele või kohustuslikule avaldamisele kuuluvaid andmeid.

1.6. Töödeldud isikuandmete sisu ja maht ei ole nende töötlemise eesmärkide suhtes ülemäärane.

1.7. Ettevõte ei kontrolli Kasutaja esitatud isikuandmete õigsust ega saa hinnata tema teovõimet. Ettevõte eeldab siiski, et kasutaja esitab enda kohta usaldusväärset ja piisavat isiklikku teavet ning hoiab seda teavet ajakohasena.

2. Kasutajate isikuandmete töötlemise eesmärgid

2.1. Ettevõte kasutab tehnilist teavet anonüümselt punktis 2.2 nimetatud eesmärkidel.

2.2. Ettevõtte peamine eesmärk isikuandmete kogumisel on pakkuda kasutajatele teabe- ja nõustamisteenuseid. Kasutajad nõustuvad, et ettevõte võib kasutada oma isikuandmeid ka:

 • osapoole identifitseerimine osutatavate teenuste raames;
 • teenuste ja klienditoe pakkumine kasutajate soovil;
 • lepingute ja lepingute täitmine kasutajatega;
 • vaidluste lahendamine, huvide kaitse õiguskaitseasutustes või muudes valitsusasutustes;
 • pettuste tuvastamine ja tõkestamine;
 • teenuste kvaliteedi parandamine, kasutusmugavus, saidi arendamine ja arendamine, tehniliste või turvaprobleemide kõrvaldamine;
 • analüüs teenuste, sisu ja reklaamide laiendamiseks ja täiustamiseks;
 • kasutajate teavitamine teenustest, sihitud turundus, teenuste ja reklaamipakkumiste uuendamine vastavalt kasutajate informatsioonilistele eelistustele;
 • reklaammaterjalide sihtimine; individuaalsete turundussõnumite saatmine e-posti, kõnede ja SMS-ide kaudu;
 • isikuandmete võrdlemine nende õigsuse kinnitamiseks ja kolmandate isikute poolt seaduses sätestatud juhtudel kontrollimiseks;
 • statistiliste ja muude uuringute läbiviimine anonüümsetel andmetel.

3. Kasutajate isikuandmete töötlemise ja kolmandatele isikutele edastamise tingimused ja meetodid

3.1. Kasutaja nõustub oma isikuandmete töötlemisega, registreerudes saidil või saates rakenduse.

3.2. Kasutaja isikuandmete töötlemine tähendab Kasutaja isikuandmete kogumist, salvestamist, süstematiseerimist, kogumist, salvestamist, selgitamist (uuendamine, muutmine), väljavõtmist, kasutamist, edastamist (levitamine, pakkumine, juurdepääs), isikustamist, blokeerimist, kustutamist, hävitamist andmed.

3.3. Seoses kasutaja isikuandmetega säilitatakse selle konfidentsiaalsus, välja arvatud juhul, kui kasutaja annab vabatahtlikult teavet enda kohta üldiseks juurdepääsuks piiramatule hulgale isikutele.

3.4. Kolmandad isikud, kes on saanud ettevõttelt juurdepääsu isikuandmetele, on kohustatud mitte avaldama kolmandatele isikutele ega levitama isikuandmeid ilma isikuandmete subjekti nõusolekuta, kui föderaalseadus ei sätesta teisiti.

3.5. Kasutaja isikuandmete töötlemine toimub segatud viisil, kasutades Vene Föderatsiooni territooriumil olevaid andmebaase. Andmete piiriülest edastamist ei toimu.

3.6. Ettevõttel on õigus edastada Kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele järgmistel juhtudel:

 • Kasutaja on selliste toimingutega nõustunud;
 • ülekanne on vajalik, et kasutaja saaks kasutada teatud saidi teenust või täita teatud lepingut või lepingut kasutajaga;
 • üleandmine Vene Föderatsiooni riigivõimu volitatud organitele Vene Föderatsiooni õigusaktidega kehtestatud alustel ja viisil;
 • selline üleandmine toimub äritegevuse müügi või muu võõrandamise osana (täielikult või osaliselt), samas kui kõik kohustused järgida käesoleva poliitika tingimusi seoses tema saadud isikuandmetega kantakse üle omandajale;
 • teabe edastamine auditi läbiviimiseks;
 • tagamaks võimaluse kaitsta Ettevõtte või kolmandate isikute õigusi ja õigustatud huve juhtudel, kui Kasutaja rikub Ettevõttega sõlmitud lepingute ja lepingute tingimusi, käesolevat poliitikat või teatud teenuste kasutustingimusi sisaldavaid dokumente;
 • Kasutaja isikuandmete töötlemise tulemusena nende isikupärastamise teel saadi anonüümsed statistilised andmed, mis edastatakse ettevõtte nimel kolmandale osapoolele teadusuuringute, töö või teenuste jaoks.

4. Isikuandmete muutmine ja kustutamine. Kohustuslik andmete salvestamine

4.1. Kasutaja saab igal ajal muuta (värskendada, täiendada) talle või selle osale esitatud isikuandmeid, kasutades oma isiklikul kontol olevat isikuandmete redigeerimise funktsiooni või pöördudes ettevõtte poole veebisaidil näidatud kontaktide kaudu.

4.2. Kasutaja saab uudiskirjade ja reklaammaterjalide saamise nõusoleku igal ajal tagasi võtta, kasutades saidil saadaolevaid funktsioone.

4.3. Kasutaja võib nõusoleku isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, saates Ettevõttele teate isikliku konto või saidil märgitud kontaktide kaudu, ning ettevõte on kohustatud lõpetama isikuandmete töötlemise ja hävitama need vastavalt Föderaalseaduse nr 5 "Isikuandmete kohta" artikli 25 152. osa alates 26.07.2006

4.4. Juhul, kui kasutaja saadab kaebuse või taotluse punktide 4.1, 4.2 kohta, võtab ettevõte 5 (viie) tööpäeva jooksul vajalikud toimingud isikuandmetega.

4.5. Kui isikuandmete subjekt võtab tagasi nõusoleku isikuandmete töötlemiseks, on ettevõttel õigus jätkata isikuandmete töötlemist Venemaa seadustega lubatud juhtudel.

4.6. Kui isikuandmete subjekt võtab tagasi nõusoleku isikuandmete töötlemiseks, mõistab kasutaja, et see võib põhjustada ettevõtte teenuste osutamise võimatuse.

4.7. Ettevõte töötleb kliendi isikuandmeid, tehnilist teavet ja muud teavet kuni isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseni.

5. Meetmed, mida kasutatakse kasutaja isikuandmete kaitsmiseks

5.1. Ettevõte võtab vajalikke ja piisavaid juriidilisi, korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta Kasutaja isikuandmeid volitamata või juhusliku juurdepääsu, hävitamise, muutmise, blokeerimise, kopeerimise, levitamise ja kolmandate isikute muude ebaseaduslike toimingute eest.

5.2. Ettevõte ei tee otsuseid, mis mõjutavad kasutajate õigusi ja õigustatud huve üksnes isikuandmete automatiseeritud töötlemisel, välja arvatud juhul, kui teabe esitamine põhineb kasutaja enda päringu tulemustel, kasutades automatiseeritud süsteemide liidest.

5.3. Juriidiliselt oluliste otsuste tegemisel, ettevõtte taotlusel kolmandate isikute kasutajatega suhtlemisel, kasutajatega sõlmitud kokkulepete kohaselt või kasutajate soovil toimub isikuandmete automatiseeritud töötlemine summas, mis tuleneb eesmärkidest selline koostoime ja kooskõlas muude andmete turvanõuetega, mida töötlemine ei mõjuta.

5.4. Isikuandmete kadumise või avalikustamise korral teavitab Ettevõte Kasutajat isikuandmete kadumisest või avalikustamisest.

5.5. Ettevõte võtab koos Kasutajaga kõik vajalikud meetmed, et vältida kadusid või muid negatiivseid tagajärgi, mis on põhjustatud Kasutaja isikuandmete kadumisest või avalikustamisest.

5.6. Isikuandmete kaotamise või avalikustamise korral ei vastuta Ettevõte, kui need isikuandmed:

 • muutus üldkasutatavaks enne selle kaotamist või avalikustamist;
 • laekus kolmandalt osapoolelt enne selle laekumist Ettevõttele;
 • avalikustati kasutaja nõusolekul;
 • avalikustatakse vastavalt pädeva riigiasutuse või kohtu seadusele.

6. Vaidluste lahendamine

6.1. Kõik vaidlused ja erimeelsused, mis võivad tekkida seoses nende eeskirjade kohaldamisega, lahendatakse lepinguosaliste poolt võimaluse korral läbirääkimiste teel. Kohtueelse (nõude) vaidluste lahendamise korra järgimine on kohustuslik. Pretensioonile vastuse saatmise tähtaeg on 10 (kümme) tööpäeva alates kuupäevast, mil pool on selle kätte saanud.

6.2. Kõik käesoleva poliitikaga reguleeritud suhetest tulenevad võimalikud vaidlused lahendatakse Vene Föderatsiooni kehtivate õigusaktidega ettenähtud viisil, vastavalt Venemaa õiguse normidele, olenemata kasutaja asukohast.

6.3. Kui pooled ei jõua omavahel kokkuleppele, lahendatakse tekkinud vaidlus kohtus vastavalt Venemaa Föderatsiooni kehtivate õigusaktide nõuetele Kemerovo linna vahekohtus.

7. Lisatingimused

7.1. Ettevõttel on õigus selles privaatsuspoliitikas ilma kasutaja nõusolekuta muudatusi teha.

7.2. Uus privaatsuspoliitika jõustub hetkest, kui see ettevõtte veebisaidile postitatakse, kui privaatsuspoliitika uus väljaanne ei sätesta teisiti.

7.3. Saidi kasutamise jätkamine pärast selliste muudatuste tegemist kinnitab kasutaja nõusolekut selliste muudatustega.

7.4. Kõik ettepanekud või küsimused selle poliitika kohta on kasutajal õigus saata administratsioonile saidi kaudu või aadressil: info@vse-o-tattoo.ru

7.5. Selle privaatsuspoliitikaga nõustudes nõustute ka sellega Privaatsuspoliitika ja kasutustingimused Google.